Doneer
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Organisatie

Organisatie

Willeke Brouwers, directeur in Peru

Willeke Brouwers, directeur in Peru

De stichting Abrazos is in 2007 zowel in Nederland als in Peru (Cusco)  opgericht. Abrazos Nederland kent een bestuur, waarvan de leden op vrijwillige basis werken.

Het team in Peru wordt geleid door de Nederlandse directeur / projectleider Willeke Brouwers. Het diagnostisch- en begeleidingsteam bestaat uit Peruaanse therapeuten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en het realiseren van de gestelde doelen. In Nederland  is een autisme expertiseteam van vrijwilligers beschikbaar. De rol van de experts is meedenken met en adviseren van het team in Cusco met name bij ingewikkelde problemen.

De activiteiten van Abrazos Nederland zijn voorwaardescheppend voor het team Peru. Abrazos Nederland en Abrazos Peru wordt sinds 2013 ondersteund door freelancers.  Zij zijn inzetbaar voor fondsenwerving, beleidsmatige en bedrijfsmatige ondersteuning van de projectleider in Peru en het bestuur in Nederland.

Relatieschema Abrazos 2016


De communicatie verloopt via mail en skype overleg. De directeur en het bestuur streven naar één fysieke ontmoeting per jaar. Tussen het expertise team en het bestuur is er een personele unie in de persoon van Marian Hansen.

De financiële administratie in Nederland en in Peru wordt uitgevoerd door twee professionals. In Nederland zijn diverse ambassadeurs en vrijwilligers betrokken bij het werk van Abrazos. Zij organiseren activiteiten om aan de financiële behoefte van Abrazos bij te dragen.

Governance en communicatie met belanghebbenden.

Ieder jaar ontwikkelt Abrazos een activiteitenplan. In dit plan benoemen wij de ambities voor het eerstvolgende kalenderjaar. Deze zijn afgeleid van het meerjarig  plan. De activiteiten in het jaarplan zijn financieel vertaald naar de jaarbegroting onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de Stichting. Het team in Peru ontwikkelt het activiteitenplan met ondersteuning van de coördinator in Nederland. De directeur in Peru is verantwoordelijk voor de totstandkoming. Het bestuur in Nederland vult eventueel in overleg aan en stelt het plan vast.

Gedurende het jaar volgt het bestuur de voortgang via de kwartaalrapportages in Peru.  Het bestuur bespreekt de rapportages in de bestuursvergadering. Het bestuur overlegt ca. zes keer per jaar.  Daarin bespreekt zij tevens de voortgang in de fondsenwerving. De fondsenwerving is gebaseerd op accountmanagement van de voorzitter en de directeur in Peru. De coördinator is belast met de aanvragen en monitoring daarvan.

Maandelijks wordt door de penningmeester een financiële rapportage gemaakt van de uitgaven in relatie tot de begroting. De uitgaven worden maandelijks aangeleverd door de administrateurs in Nederland en Peru. De jaarbegroting is in 3 niveaus opgebouwd. De keuzes in niveau worden gemaakt door de directeur in Peru. Naarmate de fondsenwerving het toelaat geeft het bestuur deze in overleg met directeur gefaseerd vrij. De directeur mag in de loop van het jaar schuiven tussen de begrotingsonderdelen mits in overeenstemming met het activiteitenplan en mits het niet leidt tot overschrijding van het vrij gegeven bestedingsniveau. Overschrijdingen en/of uitgaven buiten het activiteitenplan worden vooraf aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. In 2017 werken we in de begroting voor het eerst met een normstelling. De kosten van fondsenwerving, beheer en administratie beperken wij tot 25% van de totale begroting. In de CBF-regelementen wordt een norm genoemd dat een fondsenwervende organisatie niet meer dan gemiddeld 25% over een periode van 3 jaar mag besteden aan kosten voor fondsenwerving. Abrazos stelt zich een norm van 12,5%. Dat is mogelijk door een onbezoldigd bestuur en een expertteam autisme van vrijwilligers dat het team in Peru bijstaat met adviezen bij ingewikkelde problemen.

Na afloop van elk jaar worden de gerealiseerde activiteiten, doelen en financiële resultaten in de jaarverslagen vastgelegd. Het inhoudelijk en financieel jaarverslag wordt standaard verstuurd naar alle fondsen die een bijdrage hebben geleverd.  Speciaal voor de MariaMarina Foundation wordt een Engelstalige versie gemaakt. De kwartaal rapportages worden op verzoek verzonden.