Doneer

Disclaimer / Copyrights

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Dat neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Stichting Abrazos sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze Website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Stichting Abrazos of haar licentiegevers. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de Website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de stichting en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Beeld

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Copyright

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Stichting Abrazos. Wil je één of meer artikelen uit onze nieuwsbrief/website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

1. vermeldt dat het artikel van Stichting Abrazos komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2016 van Stichting Abrazos is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.abrazos.nl (de link mag geen affiliatecode bevatten).

Voorbeeld:
Bron: www.abrazos.nl – (C) 2016 – Stichting Abrazos